Algemene verkoopvoorwaarden
1. Onderwerp Deze voorwaarden maken integraal deel uit van het hotelcontract. Elke afwijking moet schriftelijk gebeuren.
 Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden die vermeld staan op documenten uitgegeven door de klant en/of de contractant voor zover ze in strijd zijn met eerstgenoemde voorwaarden. De instemming van de klant en/of contractant met deze voorwaarden wordt verkregen op het moment van de reservering. Zonder deze instemming is geen reservering mogelijk. De klant en/of contractant kan deze algemene voorwaarden opslaan en printen. 2. Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die via internet, de website van het hotel, per e-mail of telefonisch worden gemaakt. 3. De contractanten De persoon die in het hotel overnacht is niet noodzakelijk een contractant: een hotelcontract kan in zijn naam worden afgesloten door een derde. In het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “contractant” verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een contract voor hotelreservering afsluit en/of die een betaling moet verrichten (als tegenprestatie). Klant”: de natuurlijke perso(o)n(en) die van plan is (zijn) te verblijven in het hotel. 4. Herroepingsrecht De contractant en/of de particuliere klant die voor zichzelf handelt, heeft niet het recht om van de aankoop af te zien in geval van een reservering die minder dan 3 kalenderdagen voor het begin van de diensten is gemaakt. Particuliere klanten hebben niet het recht om van hun aankoop af te zien in geval van speciale aanbiedingen (niet-terugbetaalbare reserveringen) of in geval van reserveringen voor de organisatie van evenementen. De contractant en/of zakelijke klant heeft geen herroepingsrecht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de hotelier. 5. Vorm van het contract Er is geen bijzondere contractvorm voorgeschreven. Het contract komt tot stand wanneer de ene partij het aanbod van de andere partij aanvaardt. In geval van een schriftelijk contract moet de hotelhouder de data en uren van aankomst en vertrek van de klant vermelden, evenals de overeengekomen prijs, een beschrijving van de gevraagde diensten en het bedrag van de eventuele waarborgsom. 6. Hotelcontract en klachten Volgens het hotelcontract is de hotelhouder verplicht om de gast logies en de gebruikelijke diensten te verlenen. Hieronder wordt verstaan de gebruikelijke diensten van het hotel volgens zijn categorie, met inbegrip van de kamers en de verschillende gemeenschappelijke faciliteiten die algemeen ter beschikking staan van de gasten. De contractant is verplicht de overeengekomen prijs te betalen. Klachten met betrekking tot de geleverde diensten kunnen niet in behandeling worden genomen indien deze niet binnen zeven dagen na de levering schriftelijk door de hotelhouder zijn ontvangen. 7. Prijzen De prijsoffertes van de hotelhouder zijn vrijblijvend en niet-bindend zolang ze niet schriftelijk door de hotelhouder zijn bevestigd. 8. Diensten De diensten worden verleend op de locatie van het hotel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd de toepassing van artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden. 9. Duur van de geboekte nacht Indien de klant een bepaald aantal nachten heeft gereserveerd, moeten de begin- en einddatum worden vermeld in het hotelcontract. Het contract eindigt op de dag volgend op de aankomst van de klant, uiterlijk om 11 uur indien er geen contract voor meer dan één dag werd aangevraagd en aanvaard. Indien het aantal geboekte overnachtingen niet wordt vermeld, wordt het hotelcontract geacht afgesloten te zijn voor meerdere opeenvolgende dagen.
In dit geval moet één van de partijen een opzeggingstermijn respecteren die ten laatste om 11 uur van de volgende dag verstrijkt, zodat het contract kan worden opgezegd. De opzegging door de hotelhouder aan de klant wordt geacht te zijn gedaan aan de contractant en gebeurt volgens de hierboven vermelde bepalingen. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd aan de contractant. 10. Telefonische reservaties Een telefonische reservatie aanvaard door de hotelhouder is slechts geldig tot 22 uur. Bovendien zal voor elke reservatie een betalingswaarborg gevraagd worden, hetzij door overschrijving, hetzij door een voorschot dat rechtstreeks van de kredietkaart van de klant wordt afgehouden. 11. Verlate aankomst In geval van verlate aankomst dient de klant de hoteleigenaar te verwittigen en het uur van aankomst door te geven. Bij een verlate aankomst, d.w.z. na het afgesproken tijdstip, die niet door de klant is gemeld, wordt automatisch €15,00 in rekening gebracht. 12. Reservering De klant kiest voor de diensten die op de website van het hotel of via internet worden aangeboden. De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de reserveringsvoorwaarden van de diensten die beschikbaar zijn op de website of via internet en dat hij de nodige en/of aanvullende informatie heeft opgevraagd en verkregen om zijn reservering met kennis van zaken uit te voeren. De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van het hotelbedrijf in dit opzicht niet kan worden ingeroepen. Alle reserveringen moeten vergezeld gaan van een geldig creditcardnummer, de vervaldatum en de naam van de houder om de reservering te garanderen. In geval van een “no show” (klant niet aanwezig – reservering niet geannuleerd) wordt de creditcard die als garantie is achtergelaten, gedebiteerd voor de verschuldigde bedragen en als forfaitaire schadevergoeding. De klant verplicht zich om niet meerdere contracten voor dezelfde dienst af te sluiten met meerdere hotels. Elke inbreuk op deze regel geeft het hotel het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 20. De klant kan geen schadevergoeding eisen. 13. Betaling De hotelhouder kan een volledig of gedeeltelijk voorschot vragen (zie artikel 14) en indien de hotelhouder een voorschot ontvangt van de klant, zal dit voorschot beschouwd worden als een voorschot op de contractuele prijs, behoudens andersluidende bepaling in het contract. De facturen van het hotel zijn contant betaalbaar bij voorlegging en ten laatste op de dag van vertrek. Behoudens andersluidende bepaling is het hotel niet verplicht cheques, vreemde valuta, kredietkaarten of andere uitgestelde betaalmiddelen te aanvaarden en dient de betaling te geschieden in de valuta van het land waar de hotelhouder is gevestigd.
 De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle aan de klant geleverde diensten, alsook van de diensten die bij het afsluiten van het contract werden bepaald, tenzij schriftelijk anders werd bepaald dat de kosten aan de klant worden gefactureerd. De facturen van de hotelhouder zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van het etablissement. Elke door de hotelhouder toegekende prijsvermindering, korting of commissie vervalt bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% zonder dagvaarding of ingebrekestelling, met een minimum van 75 euro. De verwijlintresten bedragen 1% per maand vanaf de vervaldag. Deze boetes zijn wederkerig voor bedragen die verschuldigd zijn door de hotelhouder. 14. Borg Het voorschot, dat 50% van het totaalbedrag van de contractueel overeengekomen diensten vertegenwoordigt, moet onmiddellijk bij de reservering aan de hotelhouder worden betaald. Tijdens het hoogseizoen kan de hotelhouder op het moment van de reservering een voorschot van 100% van de totale verblijfskosten vragen, met voorafgaande kennisgeving aan de klant. In geval van niet-betaling heeft de hotelhouder het recht om de hotelreservering zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Voor reserveringen door een professionele aannemer en voor groepsreserveringen (d.w.z. van minstens 5 kamers) waarvoor geen garantie zonder creditcardnummer en vervaldatum werd meegedeeld voor de aanvangsdatum van het contract, moet 50% van het totale bedrag worden betaald bij de reservering en de andere 50% moet 3 dagen voor aankomst worden betaald. 15. Aansprakelijkheid van de hotelhouder en hotelwaarborg De hotelhouder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebeurtenis die hij niet heeft kunnen voorkomen (overmacht), ondanks het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, of in geval van diefstal door overmacht. Het is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de klant, zelfs gedeeltelijk. In dit opzicht is de klant in het bijzonder verplicht om de hotelhouder op de hoogte te brengen van waardevolle voorwerpen die hij in zijn bezit heeft. Voor het overige worden de borg en de aansprakelijkheid van de hotelhouder geregeld door de artikelen 1952 tot 1954c van het Burgerlijk Wetboek. 16. Retentierecht op de door de klant meegebrachte voorwerpen Het hotel beschikt over een retentierecht als waarborg voor de betaling van de aan hem verschuldigde bedragen en, in laatste instantie, over een recht van verkoop tegen de marktwaarde van de voorwerpen en alle toebehoren die door de klant werden meegebracht. 17. Aansprakelijkheid van de klant/contractant – gedrag van de klant De klant en de contractant zijn solidair aansprakelijk ten opzichte van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. De klant dient zich te gedragen volgens de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft. Elke ernstige of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht om het contract zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding te beëindigen. In het bijzonder aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe om de kamer en de uitrusting die hem ter beschikking worden gesteld (met inbegrip van een eventuele internettoegang) op een verantwoorde manier te gebruiken. Bijgevolg zal elk gedrag dat indruist tegen de goede zeden en de openbare orde de hotelhouder ertoe brengen de klant te vragen het etablissement te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder terugbetaling indien de betaling reeds werd uitgevoerd, onverminderd strafrechtelijke vervolging en/of bijkomende schadevergoeding. 18. Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. 19. Bezetting en vrijgave van kamers Tenzij anders bepaald in het contract, moeten kamers die gereserveerd zijn voor een gast om 17.00 uur beschikbaar zijn en kamers voor gasten die het hotel verlaten moeten om 10.00 uur vrijgemaakt zijn. 20. Passagiers inchecken Bij aankomst in het hotel moeten de gasten hun identiteitspapieren tonen zodat ze kunnen worden geregistreerd op het politieformulier, dat ze moeten ondertekenen. 21. Annulering en wijziging van een reservering door een particuliere klant die voor eigen rekening handelt De contractant en/of particuliere klant kan zijn reservering kosteloos annuleren of wijzigen op voorwaarde dat deze annulering of wijziging ten minste 3 kalenderdagen voor het begin van de dienstverlening plaatsvindt. – Bij annulering binnen 3 dagen voor de aankomstdatum wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht aan de klant/contractant. – In geval van een “no show” (reservering niet geannuleerd, klant niet aanwezig), zal het volledige bedrag van de reservering verschuldigd zijn aan de klant/contractant. Een onaangekondigde late aankomst wordt beschouwd als een no-show. 22. Annulering of wijziging van een reservering voor een groep (minimaal 5 kamers) of een reservering door een professionele klant/aannemer of een reservering voor een evenement. Reserveringsvoorwaarden De bedragen en percentages van de onderstaande voorwaarden zijn verschuldigd door klanten in geval van annulering. Voor groepsreserveringen gelden speciale voorwaarden(*). Algemene voorwaarden (individuele boekingen) – Minder dan 48 uur voor aankomstdatum : 1e nacht Bijzondere voorwaarden (groepen*) – 7 tot 0 dagen voor aankomstdatum: 100% korting – Van 21 tot 8 dagen voor aankomst: 50 – Van 1000 tot 22 dagen voor aankomst: 25 EUR (*)groepen = boekingen van 3 kamers of meer. Speciale voorwaarden voor privégebruik van het landgoed – Van 100 tot 0 dagen voor aankomst: 100% korting – Van 200 tot 101 dagen voor aankomst: 50 – Meer dan 200 dagen: 250 administratiekosten. 23. Annulering of wijziging van een reservering door de hotelhouder Indien de hotelhouder het contract niet kan uitvoeren, kan hij de klant een arrangement van gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aanbieden. Het hieruit voortvloeiende prijsverschil is ten laste van de hotelhouder. Indien de hotelhouder nalaat het contractueel overeengekomen logies of een gelijkaardig logies aan te bieden, is de hotelhouder aan de klant/contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 75 EUR per niet aangeboden overeengekomen nacht. Niettemin kan de hotelhouder zich van zijn verplichtingen ontheffen of de uitvoering ervan opschorten indien hij vaststelt dat hij niet in staat is deze na te komen ten gevolge van een gebeurtenis buiten zijn wil of zijn wil, evenals in geval van overmacht, en in het bijzonder in geval van gedeeltelijke of volledige vernieling van het hotel, staking, ramp, brand, intern of extern technisch ongeval en in het algemeen in geval van elke gebeurtenis die de goede uitvoering van de dienst verhindert. 24. Respect voor de persoonlijke levenssfeer De informatie die aan de klant/contractant wordt gevraagd tijdens de reserveringsfase is noodzakelijk voor de hotelier om de reservering te registreren en te bevestigen. Behoudens verzet van de klant/contractant kan de hotelhouder zijn e-mailadres gebruiken om hem na zijn verblijf een nieuwsbrief, promotieaanbiedingen of een uitnodiging tot het invullen van een online tevredenheidsvragenlijst toe te sturen. 25. Geldigheid De geldigheid van deze Algemene Voorwaarden wordt niet aangetast door de ongeldigheid van een van de bepalingen ervan. 26. Toepasselijk recht Het contract tot hotelreservering wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de plaats waar het hotel is gevestigd.